Menu
Karimex Praha s.r.o.


Vstupní a periodické lékařské prohlídky po skončení nouzového stavu


Zveřejněno: 2020-05-18

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je třeba u kategorií 1 a 2 provést lékařské prohlídky nejpozději do 90 dní od skončení nouzového stavu, v případě kategorií 2R, 3 a 4 do 30 dní.
Výjimkou jsou zaměstnanci v kategorii 1 a 2, kteří jsou z hlediska rizik ohrožení zdraví uvedení v příloze č. 2 části II. Vyhlášky č. 79/2013 Sb. v bodech 6-14, u kterých také platí lhůta 30 dní.
6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům
7. Nakládání s výbušninami22) , opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)
8. Práce v hlubinných dolech
9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu
10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí
12. Hlasová zátěž
13. Noční práce
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Zobrazit všechny novinky