Menu
Karimex Praha s.r.o.

Dokumentace BOZP

K povinné dokumentaci BOZP patří:

 • Identifikace a hodnocení rizik (§102 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění,)
 • Kategorizace prací (§ 37 zákona č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví , vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli)
  • Zaměstnavatel má povinnost do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací podle ustanovení dílu 7 - § 37 Zákona č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
   - zařadit práce do kategorie 2,
   - navrhnout zařazení do kategorie 3, 4
   - tuto Kategorizaci prací zaslat místně příslušnému orgánu ochrany zdraví (KHS)
  • Zaměstnavatel v žádosti o zařazení práce do kategorie uvede:
   - označení práce,
   - název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
   - výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice,
   - délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
   - návrh kategorie, do které má být práce zařazena,
   - počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
   - opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci,
   - a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek
 • Seznam zakázaných prací (§§ 238-247 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění, , vyhláška 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • Kniha úrazů, fyzické záznamy o pracovních úrazech, traumatologický plán (§105 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném znění)
 • Zápisy z prověrek BP (§108 bod 5 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění,)
 • Provozní řády - skladu, pro dopravu, plynových zařízení, ... (§§ 102, 349 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, NV 378/2001 Sb., vyhláška č. ČÚBP 21/1979 Sb., ČSN 26 9030 ...)
 • Průvodní a provozní dokumentace (NV 378/2001 Sb. - pozor - chybí-li návod k obsluze od výrobce či dovozce, musí ho zpracovat provozovatel)
 • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků (Zákon 262/2006 Sb. v platném znění § 104, NV 390/2021 Sb., Zákon 22/1997 Sb.)
 • Doklady o revizích, kontrolách a zkouškách technických zařízení
 • Směrnice o organizaci, řízení a kontrole BP - zastřešující směrnice stanovující jednotlivé odpovědnosti, lhůty, povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatele (např. §103 odst. 2) zákoníku práce)

Proč my?

 • ochota
 • flexibilita
 • seriozní jednáníSpolehlivá firma 2023