Menu
Karimex Praha s.r.o.


Novela ZP od 1.10.2023 - práce na dálku


Zveřejněno: 2023-10-03

Nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zaměstnancem, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele podle § 317 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřena písemná dohoda o podmínkách výkonu této práce, uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou dohodu o výkonu práce na dálku podle § 317 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dohoda o výkonu práce na dálku musí být sjednána písemně.
Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku nařídit, pokud tak stanoví opatření orgánu veřejné moci,
• a to na nezbytně nutnou dobu,
• pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a
• za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Zaměstnanec může odmítnout, pokud nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Požádá-li
a) těhotná zaměstnankyně,
b) zam. pečující o dítě mladší než 9 let, nebo
c) zam., kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II -IV,
zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit.

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele
• náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo
• paušální částka náhrady nákladů (může být sjednáno i u dohod) – aktuálně činí 4,60 Kč/za každou načatou hodinu

Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů zaměstnanci nepřísluší.

Novela obsahuje i další změny, které se týkají dalších oblastí, např.:
• Elektronické uzavírání právních jednání
• Povinnost informování zaměstnanců a jeho rozsah
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• Doručování

Zobrazit všechny novinky