Menu
Karimex Praha s.r.o.


Novinky v legislativě - leden 2024


Zveřejněno: 2024-01-08

Od nového roku jsou opět nějaké změny v legislativě. Uvádím níže ty, které se týkají většiny z vás.

Došlo ke snížení případné paušální částka náhrady nákladů u práce na dálku z původních 4,60 Kč/za každou načatou hodinu na 4,50 Kč

Kromě toho nastalo dost změn v NV č. 361/2007 Sb.

Celková fyzická zátěž (ruční manipulace s břemeny)
Zcela nově se v rámci hodnocení ruční manipulace s břemeny bude posuzovat hmotnost ručně manipulovaného břemene se zohledněním pracovní polohy, které vychází z vyhodnocení kompresní síly na meziobratlovou ploténku. V rámci hodnocení ruční manipulace s břemeny dále dochází k drobné, leč významné změně – nahrazení spojky „nebo“ spojkou „a“ mezi kritérii energetický výdej a srdeční frekvence, tedy nově bude nutné pro hodnocení břemen obojí tak, jak je standardně požadováno u hodnocení celkové fyzické zátěže.

Nově se hygienické limity u prací s jinou délkou směny než 8 hodin (delších nebo kratších) pro faktory celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny určí podle přílohy č. 5, části D, tabulky č. 8. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen se stanoví proporcionálně podle konkrétní doby výkonu práce, přičemž nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen 10 000 kg (pro muže) a 6 500 kg (pro ženy) stanovená pro průměrnou 8h směnu nesmí být navýšena ani v prodloužené směně.

Osvětlenost
U svislých a šikmých osvětlovacích otvorů na pracovišti umožňujících pohled ven nesmí bránit jejich výplně tomuto výhledu a musí umožňovat čistý, nedeformovaný a barevně nezkreslený výhled.

Poměrně zásadní změna se týká pracovišť, na kterých není vyhovující denní osvětlení, v praxi tedy takové, které je osvětleno pouze uměle – nově podle § 45 odst. 6 musí zaměstnavatel zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny, nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na těchto pracovištích následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky na denní nebo sdružené osvětlení, nebo následoval jeden den odpočinku.

Osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce
Na pracovišti, na kterém je vykonávána práce v rozsahu menším než 4 hodiny ve směně, musí být zajištěno elektrické osvětlení v souladu s českou technickou normou upravující elektrické osvětlení.
Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací
(1) Elektrické osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky podle české technické normy upravující osvětlení venkovních pracovních prostor.
(2) Požadované hodnoty elektrického osvětlení se kontrolují měřením v souladu s postupy popsanými v české technické normě upravující měření elektrického osvětlení.

Pro jednotlivé pracovní prostory jsou stanovené minimální požadavky na osvětlenost podle typu osvětlení, dále byla zrušena minimální lhůta pro čištění oken a svítidel minimálně 1x za 2 roky a je nyní stanoveno - musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby byly splněny stanovené požadavky na osvětlení.

Dále - Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků proti slunění musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v budově nebo v jejím okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné; jejich regulační zařízení musí být možné otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. Jsou-li okna a světlíky otevřeny, musí být zajištěny tak, aby se předešlo úrazu. Umožnění manipulace s okny a světlíky není nezbytné tam, kde je větrání zajišťováno automatickým regulačním systémem.

Je stanoven i barevný tón světla. Barevný tón světla musí v prostorech s trvalou prací být
a) neutrálně bílý pro pracovní prostory s cílem dosažení zrakového výkonu,
b) chladně bílý pro pracovní prostory se zvláštními nároky na zrakový výkon.

Mikroklima – zátěž teplem
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.
Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence.

Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu a maximálně přípustné doby expozice chladu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování8) a české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.

Změna minimálních teplot na pracovišti v Příloze č. 1, části A, Tabulce č. 2 zpět na 20 °C pro třídy práce I a na 18 °C pro třídy práce IIa není novinkou. Již při jejich snížení v r. 2022 v důsledku nepříznivých cen energií a plynu (nařízení vlády č. 303/2022 Sb., účinné od 12. 10. 2022) se toto opatření zavedlo jako dočasné. Od 1. 7. 2024 se tedy teploty vrací na původní hodnoty podle předchozí novelizace. Pozor, totéž platí pro návrat k původním teplotám pro sanitární zařízení (šatny, umývárny, sprchy, záchody) v Příloze č. 10, Tabulce č. 1.

Zobrazit všechny novinky